มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งานมาตรฐานการศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินดำเนินงาน

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

แบบฟอร์ม

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนกรรมการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือและเอกสาร

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โครงการ/กิจกรรม

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

รายชื่อผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์

contact us

Visit us

งานมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 14 เลขที่ 186 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

Call us

โทรศัพท์ : 044-710035
เบอร์โทรภายใน : 0011

Contact us

qao@srru.ac.th

Share this Page