แบบสำรวจ Feedback ต่อการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (สำหรับคณะกรรมการประเมิน)

qasrru/ มิถุนายน 27, 2018/ ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจ Feedback ต่อการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 25

Read More

แบบสำรวจ Feedback ต่อการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (สำหรับหลักสูตรที่รับการประเมิน)

qasrru/ มิถุนายน 27, 2018/ ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจ Feedback ต่อการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 25

Read More

เอกสารและคู่มือสำหรับเลขานุการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2560_มรภ.สร.

qasrru/ มิถุนายน 22, 2018/ ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เอกสารและคู่มือสำหรับเลขานุการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

Read More

ข้อมูลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

qasrru/ พฤษภาคม 25, 2018/ ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Titleข้อมูลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาใ

Read More

ข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต

qasrru/ พฤษภาคม 25, 2018/ ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงา

Read More

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตออนไลน์โดยใช้ Google form และการสร้าง QR Code

qasrru/ เมษายน 24, 2018/ ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กำหนดการการอบรม  วันที่ 23 เมษายน 2561  ถึง  วันที่ 27  เมษา

Read More